SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - AnHaCorp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NHÂN LỰC

Tổng số nhân sự: 28

Nn s chia theo các bộ phận:

Phòng ban S lao động

Ban giám đốc

03 người

Phòng kế toán

02 người

Phòng kinh doanh

11 người

Phòng HC&NS

02 người

Phòng CSKH

08 người

Phòng thiết kế

02 người

Trình độ nhân sự:

Trình độ học vấn

S lượng

Thạc sỹ

05 người

Đại học

23 người